Načítavam moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Cyrilo-metodská tradícia - mýtus či realita? (2.) (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku


Hodnoť

Pekné, ale v akej ľudovej tradícii

pretrvávali stopy činnosti Cyrila a Metoda - aspoň tak je to v článku
 

 

Tá, z ktorej čerpali tí, ktorí sa pričinili o rozvoj či obnovenie úcty k sv. Cyrilovi a Metodovi - ako napr. Karel IV. (s povolením pápeža zriadil benediktínsky kláštor Na Slovanech so slovanskou liturgiou, ako pokračovateľa CM tradície), neskôr barokoví vlastenci v Čechách, ale aj husiti či protestanti - ktorí s odvolaním na CM zdôvodňovali prijímanie z kalicha a bohoslužbu v reči ľudu, neskôr i na Slovensku najmä národní buditelia 18. a 19. storočia.
 

Žiadny dôkaz o ľudovej tradícii Cyrila a

Metoda na Slovensku si tu neuviedol - čo som si aj myslel. Národní buditelia na Slovensku 18. a 19. storočia nečerpali zo slovenskej ľudovej tradície, lebo žiadna takáto nebola - čerpali z českých, prípadne iných cirkevných a vzdelaneckých zdrojov
 

 

Sorry, ale asi to, že sa špecializujete na literatúru (a zrejme ste v tom dobrý), skresľuje Váš úsudok.
Žiadate dôkaz o "slovenskej ľudovej tradícii", pričom evidentne máte na mysli písomné zmienky z územia dnešného Slovenska.
Ja hovorím o ľudovej tradícii vo všeobecnosti - a spomenul som ju v tej súvislosti, že spomienka na vierozvestcov sa nevymazala z pamäte ľudí vyhnaním ich žiakov z Veľkej Moravy.
Aj tí Česi, ktorí nadväzovali na túto tradíciu, počnúc sv. Vojtechom, či Bořivojom, alebo neskôr Karel IV. museli z niečoho vychádzať.
Jasné je, že úcta k sv. Cyrilovi a Metodovi bola niekedy živšia, avšak často upadala do zabudnutia.
Takto sa aj na územie Slovenska dostala spätne z Čiech, napr. skrze Jakuba Jakobeusa v 17. stor.

Vaše urputné dožadovanie sa dôkazu mi pripomenulo príhodu, keď ktorémusi z vynálezcov elektrického telegrafu povedali, aby ho podpichli: "V Mezopotámii objavili pri vykopávkach medený drôt. To znamená, že už starí Babylončania poznali telegraf."
Vynálezca im na to s úsmevom odpovedal: "A predstavte si, že v Egypte žiaden drôt neobjavili. To znamená, že starí Egypťania poznali už bezdrôtový telegraf..."

Prajem pekný deň!
 

S tým, že tradícia Cyrila a Metoda

prišla na Slovensko v 17. storočí z Čiech môžem iba súhlasiť :-)
 

Som rád, že sme sa priblížili k zhode.

I keď zase ja by som netvrdil, že "prišla". Ale: dá sa zistiť, dokázať.
Lebo z druhej strany nemáte dôkaz, že v nejakej menej výraznej forme nepretrvávala aj v predošlých storočiach. Napr. v ústnom podaní, alebo v kláštoroch byzantsko-slovanského obradu, ktoré boli v Uhorsku (tam sa dá práve implicitne predpokladať). To, že sa nezachoval žiaden písomný doklad, ešte nie je dôkaz o neexistencii.
Mimochodom, neviete zistiť, odkiaľ boli kňazi, ktorých Karel IV. zavolal do kláštora Na Slovanech, aby tam slúžili omše v staroslovienskom jazyku?
 
Hodnoť

 

možno pretrvávanie Cyrilometodejskej tradície by osvetlilo pôvod gréckokatolíkov na Slovensku. Teda napr. mne nie je ich pôvod jasný, zdroje sú rôzne. Niekto tvrdí, že to je viera rusínov, ktorí sme prišli neskôr, iní, že ono je je tá prastará cirkev, ktorú založil Cyril a Metod. Ako to vlastne?
Mimochodom sú názory, že práve východný obrad je tu pôvodný. V Michalovciach máme rotundu, ktorá môže pochádzať z Veľkej Moravy a údajne išlo o východný obrad, lenže že vraj neskôr všetko po nich katolíci zničili. Bol to kostol sv. Michala (archanjela) a zrejme ten sa uctieval hlavne na východe.
Potom sú nepriame dôkazy, nájdením náhrobku, ktorý údajne hlása (je to dosť pochybné, ale wikipedia to potvrdzuje a to aj bulhari, aj anglická a pod.), že je tam pochovaný akési bulharské knieža (vyhnanstvo) a preto práve tam, lebo bol východného obradu. http://en.wikipedia.org/wiki/P...

ťažko ale dokázať, že cyrilometodejská tradícia žila v ľude., skôr prvky východnej spirituality.
Mimochodom stretol som sa s tým, že sú Maďari pravoslávneho obradu, čo mi vyvolalo úsmev, ale teraz ste to ozrejmili .... Ja som si myslel, že snáď tak k tomu došlo, že to sú pomaďarćení slováci, alebo rusi, či ukrajinci, rusíni ...
 

 

Pôvod gréckokatolíkov je v podstate dvojaký.
Vychádza z toho, že kultúrna rozdielnosť v rôznych oblastiach bývalej Rímskej ríše bola príčinou vzniku viacerých liturgických obradov, ktoré pôvodne boli viazané na územie.
Tak vznikol na západe latinský obrad (s rôznymi odnožami - ambroziánsky, mozarabský, galský, íro-škotsky), v Grécku a dnešnom Turecku byzantský, vo východnom Turecku arménsky, na blízkom/strednom východe sýrsky (a chaldejský), v Egypte koptský...
Naše územie bolo práve miestom, kde sa stretalo pôsobenie latinských a byzantských misionárov.
V r. 1054 prišlo k veľkej východnej schizme, keď prišlo k roztržke medzi carihradským patriarchom a rímskym biskupom. Vtedy väčšina cirkví východných obradov nasledovala ako najvyššiu hlavu cirkvi carihradského patriarchu (Konštantinopol bol označený za "Nový Rím").
Ale v južnom Taliansku bolo niekoľko biskupstiev byzantského obradu, ktoré zostali v jednote s pápežom. Tiež v Uhorsku pôsobili kňazi byzantského obradu (podriadení pod latinských biskupov), ktorí rovnako po tej schizme zostali naďalej katolíkmi.
Neskôr prišlo k viacerým snahám o znovuzjednotenie kresťanov. Nášho (východného) územia sa dotýkajú Brest-litovská a neskôr Užhorodská únia, kedy veľká časť pravoslávnych prešla do Katolíckej cirkvi (dnešní Ukrajinci a Rusíni). Pre hlúpu snahu niektorých uhorských biskupov polatinčiť ich, neskôr časť z nich sa vrátila do Pravoslávnej cirkvi. Väčšina pravoslávnych, ktorí dnes sú na Slovensku, je však v dôsledku násilnej likvidácie gréckokatolíkov komunistami v r. 1950, kedy mnohí pod tlakom prešli ku pravosláviu, a po obnovení gréckokatolíckej cirkvi v r. 1968 sa už naspäť nevrátili.
 

 

takže nemôže byť pravda, že gréckokatolíci majú kontinuitu ešte z Veľkej Moravy? Niektorí to tvrdia ... To mi je známe, že sa pripojili ku katolíkom až niekedy v 19. stor. Oni totiž nemali nejakú centrálnu správu, boli nezávislí, nemyslím že to neboli boli doslova pravoslávni, východný obrad sa na to podobal, ktovie ...
 

 

Nie v 19. stor.
Brest-litovská únia bola koncom 16. stor. a užhorodská v polovici 17. stor.
Ja by som kontinuitu gréckokatolíkov na Slovensku od Veľkej Moravy striktne neodmietal. Žiaci sv. Metoda odišli k Bulharom a južným Slovanom, odtiaľ však potom msionári prišli nielen k Maďarom v 10. storočí, ale najmä na Kyjevskú Rus. A títo misionári používali staroslovienčinu, takže sa jednalo o žiakov Metodových žiakov. Takže kontinuita tam je.

Čo sa týka nezávislosti - pravoslávne cirkvi sú v podstate trojaké: podriadené carihradskému patriarchovi, moskovskému patriarchovi a nezávislé autokefálne cirkvi - národné.

Gréckokatolíci, pokiaľ viem, môžu byť tiež patriarchálnou cirkvou (tam sú také zvláštne vzťahy voči Svätej Stolici, že keď si zvolia nového patriarchu, pápež nielen schváli voľbu, ale nový patriarcha potvrdzuje jednotu s pápežom); potom sú arcibiskupské cirkvi (ako od r. 2008 slovenská) nezávislé, podriadené podriadené len pápežovi; neviem, či aj v súčasnosti, ale v minulosti boli aj jednotlivé gréckokatolícke biskupstvá podriadené rímskokatolíckemu arcibiskupovi, prípadne priamo pápežovi; a napokon gréckokatolícke farnosti podriadené rímskokatolíckemu biskupovi (napr. súčasný pápež bol ako arcibiskup v Buenos Aires zároveň biskupom pre všetkých gréckokatolíkov v Argentíne).
Neviem, či je tento rozpis presný a úplný, ale zhruba takto to funguje.
 

 

myslel som, že boli nezávislí pred tým, ako sa primkli ku katolíkom.
Často som sa dostal k názoru, že ruská ortodoxná cirkev a možno aj ostatné východné, nemajú aspoň pôvodne hierarchickú štruktúru ako RKC. Keď som hovoril o nezávislosti, myslel som tie farnosti hlavne u rusínov, ktorých kňazi zdá sa pôvodne nikomu nepodliehali. Ak by podliehali, nepadlo by tak ľahko rozhodnutie pridať sa k RKC.
 

 

V r.1894 vydal ostrihomský kanonik L. Némethy knižne zoznam všetkých kňazov Ostrihomskej arcidiecézy, o ktorých sa mu podarilo zozbierať nejaké informácie.
V tomto zozname uvádza aj gréckokatolíckych kňazov, ktorí podliehali pod ostrihomského arcibiskupa.

Hierarchické usporiadanie pravoslávnej cirkvi je v podstate rovnaké ako v katolíckej.
Ono totiž vychádza z politického členenia Rimskej ríše na prelome 3/4. storočia.
Aj slovo diecéza (označujúce biskupstvo) bol pôvodne nižší územný celok Rímskej ríše (okres).

V Cirkvi neexistovalo, že by kňaz nikomu nepodliehal, aj keď konkrétna forma podriadenosti kňaza biskupovi sa v dejinách menila.
Až protestantizmus, presnejšie luteranizmus priniesol odmietnutie hierarchie. Boli len pastori. Ale veľmi rýchlo sa zmenili na farárov (samozrejme bez riadneho svätenia). A namiesto biskupov mali superintendentov, ktorých začiatkom 20. stor. premenovali na biskupov.
 

 

no áno, trocha som to poplietol, biskupov majú, ale ide o to, že aspoň pôvodne, nemajú hlavu cirkvi ako má RKC pápeža. Možno dnes podobnú funkciu má ten metropolita, ale myslím, že je to niečo nové, možno z politických príčin ...

"Pravoslavná církev je společenstvím samosprávných místních církví, z nichž každá je autokefální, tj. řízená vlastním nejvyšším představitelem – prvním z místních biskupů. Všechny světové místní pravoslavné církve jsou sjednoceny nikoliv na správním principu jednoho pozemského ústředí (hlavy), nýbrž na principu společné pravoslavné víry, církevního učení zakládajícího se na Písmu svatém a posvátné Tradici, a jednotou ve svatých Tajinách (svátostech). ................"

http://cs.wikipedia.org/wiki/P...
 

 

To je slabosť Wikipedie, že medzi množstvom kvalitných informácie, je aj dosť nesprávnych tvrdení.

Počas prvých troch storočí boli biskupi viac-menej nezávislí. Ale nie úplne. Už z cca roku 100 sa nám zachoval list sv. Klementa Rímskeho (jeho ostatky objavili a priniesli sv. Cyril a Metod) Korinťanom, v ktorom ich napomína a usmerňuje. Pritom oni mali vlastného biskupa a v relatívne blízkom Efeze žil ešte apoštol Ján.
Napriek tomu rímsky biskup ďaleko presahuje hranice svojej diecézy, a je to akceptované.

Ako som napísal, neskôr sa začínajú formovať diecézy - biskupstvá, a provincie - na čele s arcibiskupom (metropolitom - metropola = hlavné mesto provincie).
Okrem toho v 3 najväčších mestách Rímskej ríše - v Ríme, v sýrskej Antiochii a v egyptskej Alexandrii - mali biskupi titul patriarcha, a boli im podriadené aj okolité provincie. Boli aj vzdialenejšie provincie, ktoré pod žiadneho patriarchu nepodliehali.

V roku 330 preniesol cisár svoje sídlo do Konštantinopolu, ktorý sa tak stal novým hl. mestom ríše. Tamojší biskup si začal nárokovať, že teraz on má byť hlavou Cirkvi.
Konštantinopolský koncil v r.381 vyhlásil tamojšieho biskupa za patriarchu, druhého po rímskom biskupovi a podriadil mu patriarchov v Antiochii a v Alexandrii.
Rímskemu biskupovi bola podriadená celá cirkev v západnej časti Rímskej ríše a konštantinopolskému zase celá cirkev vo východnej časti.

V nasledujúcich storočiach vznikali nepätia medzi Konštantinopolom a Rímom, až v r.1054 prišlo k rozštiepeniu - schizme, vznikla pravoslávna-ortodoxná cirkev na čele s konšt.patriarchom. Konštantinopol bol vyhlásený za nový Rím a patriarcha za najvyššiu hlavu Cirkvi.

Niektoré cirkevné provincie sa však nepodriadili patriarchovi - a tie sa nazývajú autokefálne (autós = sám; Kéfas = Peter). Ak si dobre pamätám, prvou bola cirkev na Cypre, neskôr Bulharsko.

Keď v 15. stor Turci dobyli Konštantinopol, Rusi vyhlásili moskovského biskupa za patriarchu a Moskvu za "nový Carihrad", či "tretí Rím". V súčasnosti pod moskovského patriarchu podliehajú pravoslávni najmä z bývalého ZSSR.

V praxi však v súčasnosti tie väzby na patriarchu sú len formálne, a pravoslávni v jednotlivých krajinách žijú viac-menej nezávisle. To však neznamená, že sú to autokefálne cirkvi.
Napr. na Ukrajine existujú tri pravoslávne cirkvi: 1. tí, čo sa naďalej hlásia k moskovskému patriarchovi; 2. tí, ktorí po rozpade ZSSR sa začali hlásiť k carihradskému patriarchovi a 3. tí, čo vyhlásili nezávislú národnú cirkev.

Takže toto je tak stručne a zjednodušene (ak by som tu riešil ešte sýrsku, arménsku, koptskú, chaldejskú... cirkev, už by sa v tom asi nedalo orientovať).
 

 

takže je to zložitejšie ... Ďakujem za obsiahle informácie. Mimochodom nedávno som bol prekvapený, keď som sa dozvedel, že časť koptskej cirkvi prešla pod Rím niekedy nedávno. Nuž ale keď tak jednoducho sa rozhodli podliehať Rímu, tak asi boli autokefálni. Mimochodom museli vyriešiť aj onen vieroučný spor, na ktorom sa rozdelila cirkev, teda nastala schizma. Myslím, že len skonštatovali, že hovoria to isté, len inými slovami, alebo tak nejako. Išlo o podstatu bytosti Ježiša.

Mimochodom tie východné cirkvi a tá koptská v Sýrii a Egypte sa mi páčia obradmi, liturgiou, spevom .... Na nete má koptská cirkev rádio a jednu veľkú noc som si to púšťal ... No nádhera tie spevy .... Tiež sú zaujímavé cirkvi, kde obrady sú v Arabćine, to naozaj vie nadchnúť ....http://www.youtube.com/watch?v...
úprimne povedané, východný obrad sa mi páči viac, aj keď samozrejme viera nie je o tom ...:-) No spôsob obradu napomáha zahĺbeniu sa, ponoreniu sa do meditácie a to je už vec osobného cítenia.
Vy mi tu dávate fakty, ktoré sú určite nepopierateľné, ale predsa len v praxi sa mi javí byť z toho čo som čítal povedzme ruská ortodoxia slobodnejšia. Aspoň v histórii boli také momenty. Rôzne druhy kultov v nej žili, rôzne orientované mníšske rády s podivnými praktikami. Napr. ako sa mohol medzi klérom pohybovať taký človek ako bol Rasputin? Iste, chceli ho niektorí aj odstrániť, ale predsa len .... Bolo by možné niečo také v západnom svete?
A napadlo mi .... pozná ruské pravoslávie niečo ako inkvizíciu u katolíkov, upaľovanie a pod.? Samozrejme to upaľovanie sa týka aj protestantov, dokonca podľa mojich informácií viac.
 
Hodnoť

Pekne!

Zajimave! Dekuju! K+!
 


Najčítanejšie


 1. Karol Labaš: S čím sa Richard Raši verejne nechváli 130
 2. Janka Cigániková: Podarilo sa! Zaborská stiahla pozmeňovák, ktorý robí z kňazov zdravotníckych pracovníkov 117
 3. Maroš Chmúrny: Vydierač a nové sako pre Pellegriniho 53
 4. Michal Šimečka: Dohoda s Čínou, o ktorej sa takmer nehovorí 37
 5. Iveta Kompišová: Prvá žena - nositeľka Nobelovej ceny za mier - bola rodáčka z Prahy 30
 6. Stanislav Vošoust: Názor: M1 MackBook Air - Veľa muziky za “málo” peňazí alebo len bublina nafúknutá YouTube 28
 7. Inštitút strategických politík : Roztržka o hranice medzi Sudánom a Etiópiou eskaluje aj napriek prebiehajúcim rokovaniam 26
 8. Jaroslav Vidan: Nemáte toho už dosť ? 22
 9. Martin Pilnik: 23 293 675,46 € vyhodil Krajči von oknom odmietnutím hlasu odborníkov na liekovú politiku 21
 10. Anton Kovalčík: ... ak si ju dokážete uchovať - 1. 19

Rebríčky článkov


 1. Richard Gajarský: Hrozná manželka.
 2. Patrik Lenčéš: Kostoly na Slovensku: Zatvorené pre ľudí, otvorené pre nebo.
 3. Miriam Studeničová: Sila celku zvíťazí!
 4. Boris Mlsna: Vakcíny verzus testy? Testy športovcom pomáhajú, no riešením je len vakcína
 5. Štefan Vidlár: D O J E M
 6. Jozef Legény: Umierať a dať sa šklbať v Revúcej
 7. Marek Zajac: Prečo sa mnohým ľuďom nedarí nájsť si vhodného partnera
 8. Jaroslav Polaček: Napriek korone predkladáme ambiciózny a transparentný rozpočet
 9. Peter Biščo: Fico mení vozový park...
 10. Emma Chládecká: Evanjelium v skratke


Už ste čítali?