Svedectvo Evanjelií o zmŕtvychvstaní: Ráno

Autor: Marian Vojtko | 13.5.2011 o 7:00 | Karma článku: 3,48 | Prečítané:  3548x

Udalosti toho rána po sobote, keď ženy našli prázdny hrob, opisuje každé evanjelium inak. To však neznamená, že by si odporovali. Práve naopak, dopĺňajú sa.

Treba si v prvom rade uvedomiť, že evanjelisti o týchto udalostiach mohli písať jednak z vlastnej skúsenosti (najmä Ján, čiastočne Matúš a možno trochu i Marek), ale tiež čerpali informácie zo svedectiev účastníkov udalostí (na tie bol úplne odkázaný Lukáš).

KEDY?
Všetci štyria sa zhodujú, že ženy išli k hrobu zavčas rána po sobote. ("Prvý deň týždňa" nebol pondelok, ale nedeľa.)
Kým Matúš píše, že išli "na úsvite", rozpor je medzi Markom a Jánom (i Lukášom): Marek píše, že prišli k hrobu "skoro ráno, po východe slnka", ale Ján, že "ešte za tmy". Lukáš priamo čas neuvádza, len "zavčas ráno". Ale neskôr, v priamej reči učeníkov na ceste do Emauz uvádza: "Niektoré ženy... pred svitaním boli pri hrobe."

Tento rozpor však nie je podstatný. Keď si uvedomíme, ako rýchlo nastáva svitanie, kľudne môžu mať pravdu všetci: ženy sa vydali k hrobu ešte za tmy; kým prišli k hrobu, začalo svitať a medzitým vyšlo slnko.

KTO?
Evanjelista Ján spomína len Máriu Magdalénu. To však neznamená, že by tam iné ženy neboli, ale on sa zameriava na Magdalénu, lebo práve ona im prišla oznámiť, že hrob je prázdny. A Ján bol toho priamy účastník.
Matúš uvádza "Mária Magdaléna a iná Mária".
Marek píše presnejšie: "Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome".
Dozvedáme sa teda, že tá "iná Mária" u Matúša je Mária Jakubova. Keďže Lukáš píše, že k hrobu išli tie isté ženy, čo stáli pri kríži a boli pri Ježišovom pohrebe, a že prišli s Ježišom z Galiley, je pravdepodobné, že je to tá Mária, ktorú uvádza Ján pri kríži ako Máriu Kleopasovu. Jedná sa podľa všetkého o matku apoštola Jakuba mladšieho, ten by však mal byť synom Alfejovým, a nie Kleopasovým. Vysvetlení je niekoľko: Jakubov otec mohol mať dve mená (čo nie je zriedkavosť ani u apoštolov); Jakubova matka mohla ovdovieť a vydať sa za Kleopasa...
O Salome tradícia hovorí, že to bola matka apoštolov Jakuba a Jána, čiže manželka Zebedeja. Keďže ju Marek zvlášť spomína, zrejme pre neho práve ona bola zdrojom informácie o týchto udalostiach.
Lukáš zase píše: "Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. A s nimi aj iné..." Jasne teda uvádza, že tých žien tam bolo viacej.
A podobne ako Marek, i Lukáš pridáva jednu ženu menovite: Janu. Túto ženu spomína len Lukáš vo svojom evanjeliu. Najprv ju uvádza medzi ženami v Ježišovom sprievode, ktoré mu vypomáhali zo svojho majetku. Z nich len o Jane Lukáš píše aj bližšie informácie: bola to manželka Herodesovho správcu Chúzu.
Druhý raz Lukáš spomína Janu pri prázdnom hrobe. Zrejme teda práve ona bola jedným z jeho informačných zdrojov.

zeny.jpg

AKO UDALOSŤ OPISUJÚ JEDNOTLIVÉ EVANJELIÁ?

Matúš po informácii, že ženy išli k hrobu, opisuje samotné vzkriesenie z pohľadu vojenskej stráže: Nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh.
Od vojakov sa potom pozornosť presúva k ženám - Anjel povedal ženám: "Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte."
Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom.

A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“

anjel.jpgMarek podáva udalosť inými slovami, ale podobne:
Ženy si hovorili: "Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?" Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. On sa im prihovoril: "Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal."
Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli.

Tu vidíme istý rozpor: Matúš píše, že to išli oznámiť učeníkom, kým Marek píše, že nepovedali nikomu nič. Vysvetlenie je veľmi jednoduché: Žien bolo viac. Kým niektoré - na čele s Máriou Magdalénou utekali k apoštolom, ako to opisuje Matúš, Marek píše o veci z pohľadu tých, čo nikomu nič nevraveli, lebo sa báli. Medzi nimi bola asi aj Salome - Markov informačný zdroj. Preto Marek ani neuvádza stretnutie žien s Ježišom, lebo tieto sa s ním nestretli.

Avšak Marek pokračuje druhou správou, nezávislou od tej predošlej:
Keď ráno v prvý deň týždňa vstal z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne... Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili.

Práve táto druhá správa u Marka, nasledujúca po tej o ženách, čo nič nepovedali, vylučuje akýkoľvek rozpor v opise udalostí v Markovom a v Matúšovom evanjeliu.

zmrtvychvstanie.jpgLukáš opisuje udalosť podobne ako Matúš i Marek:
Ženy našli kameň od hrobu odvalený. Vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: "Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei: Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych."
Tu sa rozpamätali na jeho slová, vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i všetkým ostatným... Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im.

Rozdiel je v počte anjelov, ale to na samotný obsah správy nemá vplyv.

Lukáš tiež nespomína zjavenie samého Ježiša ženám - zrejme ani Jana, Lukášov informačný zdroj, Ježiša nevidela.

Odlišná je aj anjelova zmienka o Galilei. Kým Matúš a Marek zmienku o Galilei dávajú do súvisu s odkazom apoštolom, že Ježiša uvidia v Galilei, Lukáš to spája s pripomenutím Ježišovej predpovede o zmŕtvychvstaní, ktorú povedal v Galilei.
Čo je teda správne?

fraangelico.jpgAko sme už uviedli, jednotliví evanjelisti mali ako prameň informácií rôzne ženy, ktoré boli účastné tejto udalosti. Je teda možné, že ženy rôzne interpretovali anjelove slová, pričom evanjelisti svoju správu nekorigovali podľa ostatných evanjelií, ale zostali verní podaniu, ako ho dostali.

Druhé možné vysvetlenie rozdielu je v zámere evanjelistovho posolstva, pretože evanjelium nie je len faktografický opis udalostí, ale najmä svedectvo o Ježišovom poslaní a o jeho učení:

Matúš nespomína jednotlivé zjavenia sa Ježiša apoštolom, ba ani jeho nanebovstúpenie. On sa sústredí na jedno Ježišovo zjavenie sa apoštolom v Galilei, pri ktorom dostali misijný rozkaz s prísľubom, že on bude s nimi až do skončenia sveta.
Keďže Matúš kladie dôraz práve na toto zjavenie v Galilei, k nemu smeruje i anjelove a Ježišove slová ženám, že učeníci majú ísť do Galiley, kde sa s ním stretnú.

Lukáš vo svojej koncepcii všetko orientuje na Jeruzalem a chrám. Tam jeho evanjelium začína i končí. Tam prinášajú dieťa Ježiša pri obetovaní, a on sám ako 12 ročný tam spoznáva, že je v Otcovom dome. Aj Ježišovu verejnú činnosť podáva Lukáš v línii, ktorá smeruje do Jeruzalema a tam vrcholí. Po zmŕtvychvstaní aj učeníci, ktorí odišli z Jeruzalema sklamaní do Emauz, po stretnutí s Ježišom sa tam urýchlene vracajú. A tak sa Lukáš nezameriava na zjavenia vzkrieseného Ježiša v Galilei, ale v Jeruzaleme, odkiaľ vystúpil do neba. Preto i anjelove slová interpretuje tak, aby neodvádzali pozornosť čitateľa od Jeruzalema.

Ján opisuje udalosti ako priamy účastník. Preto ich podáva podrobne a zo svojho pohľadu:
Mária Magdaléna prišla k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi (to bol Ján) a povedala im: "Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili."

Všimnime si, že hoci Ján píše len o Magdaléne, slovo "nevieme" naznačuje, že tých žien bolo viac.
Ján tu nespomína anjelov, ani že by videli Ježiša, ani žiaden odkaz. Naopak Magdaléna nevie, čo sa stalo s Ježišovým telom.

O tom čo nasledovalo, sa zmieňuje aj Lukáš:
No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov a čudoval sa, čo sa stalo.peter-jan.jpg

Ján však o tom píše podrobnejšie, lebo bol toho priamy účastník:
Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych. 10Potom sa učeníci vrátili domov.

Až po týchto udalostiach prichádza k stretnutiu s Ježišom, o ktorom píše Matúš a v druhej správe Marek. Ján o tom píše:

mmagd.jpgAle Mária (Magdaléna) stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jej opýtali: "Žena, prečo plačeš?" Vravela im: "Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili."
Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: "Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?" Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: "Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem." Ježiš ju oslovil: "Mária!" Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: "Rabbuni," čo znamená Učiteľ.
Ježiš jej povedal: "Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu." Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: "Videla som Pána," a že jej toto povedal.

Ján decentne obchádza fakt, že jej učeníci neverili. Nezmieňuje sa ani o Galilei v Ježišovom odkaze. On síce, na rozdiel od Lukáša, Ježišovo stretnutie s apoštolmi v Galilei spomína (hoci až v neskoršom dodatku), ale ešte prv uvádza dve zjavenia sa Ježiša apoštolom v Jeruzaleme.


AKO TEDA MOŽNO UDALOSTI VEĽKONOČNÉHO RÁNA ZHRNÚŤ DO JEDNÉHO CELKU NA ZÁKLADE VŠETKÝCH EVANJELIÍ?

- Zavčas rána, na svitaní prichádzajú ženy k hrobu. Kameň nachádzajú odvalený. A hrob prázdny. Azda už tu prichádza k stretnutiu s anjelom.
- Časť žien (medzi nimi Salome) odchádza preč a nikomu nič nevravia, lebo sa boja.
- Mária Magdaléna s inými (medzi nimi Jana) prichádza k apoštolom a hovorí, že hrob je prázdny.
- Peter a Ján utekajú k hrobu. Nachádzajú ho prázdny a nechápajúc sa vracajú domov.
- Mária Magdaléna medzitým znovu prichádza k hrobu (zrejme už sama) a plače.
- V hrobe sa jej prihovárajú dvaja anjeli.
- Napokon sa jej zjavuje sám Ježiš, najprv ho nespoznala. Ježiš jej dáva odkaz pre apoštolov.
- Mária Magdaléna oznamuje apoštolom, že videla Ježiša, ale tí jej neveria.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?