Tvoj brat vstane z mŕtvych

Autor: Marian Vojtko | 8.4.2011 o 9:30 | Karma článku: 4,90 | Prečítané:  1683x

Veľkolepou predohrou veľkonočných udalostí Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania bolo vzkriesenie Lazára. Lazár so sestrami Martou a Máriou bývali v Betánii, dedine niekoľko kilometrov východne od Jeruzalema, juhovýchodne od Olivovej hory. Viedla tadiaľ cesta od Jordána z Jericha do Jeruzalema, preto aj Ježiš tade často prechádzal, dokonca niekedy zvykol odísť na noc z Jeruzalema a prenocovať v Betánii.

Z evanjelistov spomína Lazára jedine Ján - a to v súvislosti s jeho vzkriesením. (Jn 11,1-44)

Jeho sestry Martu a Máriu spomína aj evanjelista Lukáš (Lk10,38-42):
lazar.JPGJežiš vošiel do ktorejsi dediny (od Jána vieme, že to bola Betánia), kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“ Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“

Marta bola zrejme staršia a bola to praktická žena. Vystupuje ako pani domu. Vôbec sa však nespomína jej manžel, ale ani rodičia. Dá sa z toho usudzovať, že zrejme zavčasu osireli, a Marta musela v dome prevziať povinnosti po matke. Možno, že práve toto bola okolnosť, prečo boli vo zvláštnej Ježišovej priazni: zrejme sa u nich častejšie zdržiaval, a apoštol Ján dokonca poznamenáva: Ježiš mal rád Martu i jej sestru a Lazára. (Jn 11,5)

V Lukášovej príhode Marta teda prijala do domu Ježiša (možno to bola jeho prvá návšteva u nich), a s ním aj jeho učeníkov. Zároveň sa tam zišlo mnoho ľudí, ktorí chceli Ježiša počuť. Mária, Martina sestra - zrejme mladšia, zaujala pozíciu v bezprostrednej blízkosti Ježiša a počúvala ho. Či nevidela svoju sestru, alebo nechcela vidieť, nie je jasné. Marta, ktorá chcela byť vzornou hostiteľkou, napokon nezvládla situácia, a keď ju sestra ignorovala, obrátila sa priamo na Ježiša. Ježiš však Máriu neposlal sestre pomáhať, ale Martu napomenul, že počúvanie Božieho slova je dôležitejšie.
Nebolo to voči Marte pokarhanie v pravom zmysle slova, pretože si cenil jej službu, a nepovedal, že by to bolo zlé. Ako neskôr z Jánovho evanjelia uvidíme, Marta napriek práci v kuchyni lepšie chápala mnohé pravdy, než učeníci, ktorí boli stále pri Ježišovi.
Tieto Ježišove slová ani nie sú vyzdvihnutím Márie, i keď sa to tak môže na prvý pohľad zdať. Nie je to spor Marta - Mária, či obsluha - počúvanie. Mária na tom vôbec nemusela byť lepšie, než Marta. Práve naopak, kým Marte stačilo Ježiša počúvať od hrncov, a načerpala veľa, Mária potrebovala celú svoju pozornosť sústrediť na Ježišove slová; v kuchyni by z nich zrejme nezachytila nič.

 

Evanjelista Ján spomína, že Ježiš sa po návšteve Jeruzalema na sviatky Posvätenia chrámu (december) utiahol za Jordán, na miesta, kde kedysi Ján krstil. Tieto posledné zhruba tri mesiace pred ukrižovaním sa teda Ježiš akoby stlmil v činnosti. Aj tam, hoci to bola pustina, však prichádzali za ním mnohí ľudia.
A tam ho zastihla správa, že Lazár je ťažko chorý, a že jeho sestry mu poslali odkaz s prosbou: „Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý.“

Keď to Ježiš počul, povedal: „Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn.“

Napriek tejto naliehavej prosbe sa Ježiš nezberal na cestu do Betánie. Učeníci dobre vedeli, že je to len kúsok od Jeruzalema, kde Ježiša chceli len pred pár týždňami zabiť. Preto ho ani nikto nepovzbudzoval na cestu. Až o dva dni Ježiš povedal učeníkom: „Poďme znova do Judey.“ Učeníci mu vraveli: „Rabbi, len nedávno ťa Židia chceli ukameňovať a zasa ta ideš?!“

Ježiš im povedal: „Náš priateľ Lazár spí, ale idem ho zobudiť.“ Učeníci mu povedali: „Pane, ak spí, ozdravie.“ (Pokus učeníkov odhovoriť Ježiša od nebezpečnej cesty.)
Ježiš však hovoril o jeho smrti, a oni si mysleli, že hovorí o spánku. Vtedy im Ježiš povedal otvorene: „Lazár zomrel. A kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Poďme k nemu!“
Tomáš povedal ostatným učeníkom: „Poďme aj my a umrime s ním.“
Tu vidno, že učeníci nemali strach len o Ježiša, ale aj o seba.

Keď tam Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už štyri dni v hrobe. Čiže keby sa aj nebol tie dva dni zdržiaval za Jordánom, a hneď by sa vydal na cestu, i tak by už živého Lazára nezastihol.

Betánia bola pri Jeruzaleme, vzdialená asi pätnásť stadií, a tak prišlo k Marte a Márii veľa Židov potešiť ich v žiali za bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Správanie Márie v niektorých momentoch pripomína rozmaznané dieťa, či odutú týnedžerku - ale nemajme jej to za zlé! Možno ju po smrti trochu rozmaznávali starší súrodenci, možno sa to tak len javí, pre jej jemnú a citlivú povahu.

lazar2.JPG

Marta povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá.“ Marta si teda neodpustila výčitku, že Ježiš neprišiel skôr, ale hneď aj napriek tomu naznačuje, že to nenaštrbilo jej vieru v Neho.

Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych.“ Marta mu vravela: „Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.“ Tu vidíme, že Marta aj od hrncov pochopila hlboké pravdy Ježišovho učenia, ktoré boli pre mnohých učeníkov ďaleko nad ich schopnosti chápania. A napriek bolesti v srdci nad stratou brata krásne vyznáva svoju vieru:

Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“ Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.“

Ako to povedala, odišla, zavolala svoju sestru Máriu a potichu jej vravela: „Učiteľ je tu a volá ťa.“ Len čo to ona počula, vstala a šla k nemu. Ježiš totiž ešte nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste, kde mu Marta vyšla naproti. Keď Židia, čo boli s ňou v dome a potešovali ju, videli, že Mária rýchlo vstala a vyšla von, pobrali sa za ňou, lebo si mysleli: „Ide sa vyplakať k hrobu.“ Keď Mária prišla tam, kde bol Ježiš, a zazrela ho, padla mu k nohám a povedala mu: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel.“ - Mária tými istými slovami hovorí Ježišovi výčitku, ako jej sestra. Zrejme si to predtým doma medzi sebou hovorili. Na rozdiel od sestry však Mária zostáva len pri výčitke a plači, nie je schopná podobného vyznania, ako jej sestra, ale ani na ňu netlačil:

Keď Ježiš videl, ako plače a ako plačú aj Židia, čo s ňou prišli, zachvel sa v duchu a vzrušený sa opýtal: „Kde ste ho uložili?“ Povedali mu: „Pane, poď sa pozrieť!“ A Ježiš zaslzil. Židia povedali: „Hľa, ako ho miloval!“ No niektorí z nich hovorili: „A nemohol ten, čo otvoril oči slepému, urobiť, aby tento nezomrel?!“
Ježišov plač nebol prejavom slabosti, či pochybností. Naopak, je to znak jeho ľudskosti, hlbokej empatie s plačúcimi.

lazar3.jpgJežiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal: „Odvaľte kameň!“ Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: „Pane, už páchne, veď je už štyri dni v hrobe.“ Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“ Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: „Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal.“

Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom: „Lazár, poď von!“ A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal: „Porozväzujte ho a nechajte ho odísť!“

 

Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho. No niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Veľkňazi a farizeji zvolali veľradu a hovorili: „Čo robiť? Tento človek robí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, uveria v neho všetci, prídu Rimania a zničia nám i toto miesto i národ.“ Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol veľkňazom toho roka, im povedal: „Vy neviete nič. Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud, a nezahynie celý národ.“ Toto však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roka prorokoval, že Ježiš má zomrieť za národ, a nielen za národ, ale aj preto, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú.

Preto už Ježiš nechodil verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta zvaného Efraim, a tam sa zdržiaval s učeníkmi.

Blízko bola židovská Veľká noc a mnohí z toho kraja vystupovali pred Veľkou nocou do Jeruzalema, aby sa očistili. Hľadali aj Ježiša. A ako stáli v chráme, navzájom si vraveli: „Čo myslíte? Príde na sviatky?“ Ale veľkňazi a farizeji vydali nariadenie, že každý, kto sa dozvie, kde je, má to oznámiť, aby ho mohli chytiť.

A o niečo ďalej evanjelista Ján dodáva: A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, lebo pre neho mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša. (Jn 12,10-11)

 

Vzťah dôverného priateľstva Ježiša s Lazárom a jeho sestrami je z týchto udalostí zrejmý. V Lukášovom evanjeliu (ktorý tohto Lazára vôbec nespomína) však nachádzame ešte jednu zaujímavú súvislosť:

Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi (Lk 16,19-31)

Kým v žiadnom inom podobenstve Ježiš postavám nedáva mená, žobráka z tohto podobenstva nazval menom svojho priateľa:

lazar4.jpgBol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval.
Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona.
Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: „Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!“
No Abrahám povedal: „Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik - čo ako by chcel - nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.“
Tu povedal: „Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.“
Abrahám mu odpovedal: „Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.“
Ale on vravel: „Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.“
Odpovedal mu: „Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.“

V prvotnej súvislosti meno žobráka naznačuje, že hoci ním ľudia pohŕdali a prehliadali ho, pre Boha nie je cudzí - na rozdiel od priateľmi obklopeného boháča, žobráka Boh pozná po mene. A Ježiš mu nedáva hociaké meno, ale meno svojho priateľa, ktorému mimoriadne prejavoval svoju priazeň.

Ježiš mal však mnoho blízkych priateľov. Prečo teda zrovna Lazár? Tu nachádzame druhú súvislosť v poslednej vete podobenstva: „Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.“

A naozaj. Kým Lazár z podobenstva sa nevrátil medzi živých, Lazár z Betánie naozaj vstal z mŕtvych. A neuverili... Práve naopak: Rozhodli sa, že treba zabiť nielen Ježiša, ale aj Lazára.

A keď napokon vstal z mŕtvych sám Ježiš, ani vtedy neuverili, ba radšej podplatili vojakov zo stráže od hrobu, aby klamali. (Mt 28,11-15)

 

Aj z týchto evanjeliových udalostí vidíme, že Bibliu nestačí len mechanicky čítať. Porovnávaním podaných informácií a hľadaním súvislostí lepšie pochopíme opísané udalosti, a tiež si lepšie uvedomíme pravdy, ktoré nám Boh zjavuje.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?